Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Αλλαγές στη Θεώρηση αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας


Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2013
-Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3009/2/23-λζ/2013 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β-843/09.04.2013, αλλάζει η διαδικασία θεώρησης των αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας.
Παλαιότερα οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να πάνε για τη θεώρηση της άδειάς τους, στην Αστυνομική Υπηρεσία που την είχε εκδώσει ενώ με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να την δώσουν για θεώρηση στο Τμήμα ασφαλείας της περιοχής τους και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για την επαρχεία στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών.
Ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στις παραπάνω Υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνει ότι κατέχει τα όπλα που αναφέρονται σ’ αυτή και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση με φωτοαντίγραφο της θεωρημένης άδειας υποβάλλεται, εντός τριημέρου, από τις υπηρεσίες θεώρησης στην αρχή έκδοσης της άδειας για σχετικό έλεγχο και ενημέρωση του αρχείου της.

Στη συνέχεια η σχετική τροποποίηση ....

Υ.Α. 3009/2/23-λζ/2013 (Β-843/09.04.2013)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών (Β΄ 696).

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α΄ από 31-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης
(Β'696) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι χορηγούμενες άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας προσκομίζονται για θεώρηση το πρώτο πενθήμερο εκάστου εξαμήνου στις παρακάτω υπηρεσίες του τόπου κατοικίας του κατόχου τους:
α. στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης,
β. στις οικείες Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας και όπου αυτά δεν υφίστανται στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών.
Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις παραπάνω Υπηρεσίες υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνει ότι κατέχει τα όπλα που αναφέρονται σ’ αυτή και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση με φωτοαντίγραφο της θεωρημένης άδειας υποβάλλεται, εντός τριημέρου, από τις υπηρεσίες θεώρησης στην αρχή έκδοσης της άδειας για σχετικό έλεγχο και ενημέρωση του αρχείου της»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Υ.Α. 3009/2/23-λζ/2013 (Β-843/09.04.2013)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Υ.Α.3009/2/23-α΄/1994 (ΦΕΚ 696 /1994 τ.Β΄) πλήρως ενημερωμένη.