Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Μεταθέσεων

Δημοσιευμένο στο : http://www.minocp.gov.gr
Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄- 94).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1  εδάφ. δ΄, στ΄ και  θ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005  (Α΄- 98).
4.  Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄- 213).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ΄ αριθμ. ……..    γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,   α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Άρθρο    1
1. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.100/2003 (Α΄- 94)  αντικαθίσταται ως εξής :
«γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή κατοικούν οι γονείς του ιδίου ή του/της συζύγου του».
2.  Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«Η περιφέρεια των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας Βόλου του Νομού Μαγνησίας, καθώς και των Δήμων Ηρακλείου, Αλικαρνασσού και Γαζίου του Νομού Ηρακλείου».
3.  Η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«5.  Ως μέλη της οικογένειας του αστυνομικού θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιουμένης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου. Επίσης, θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας του αστυνομικού τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις».
4. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 6 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής : 
«γ. Αστυνομικοί Σταθμοί : Μύκης - Ξάνθης, Οργάνης - Ροδόπης, Μικρού Δερείου - Αλεξανδρούπολης, Αγ. Θεοδώρων - Γρεβενών,  Οθωνών - Κερκύρας,  Δάφνης - Χαλκιδικής, Βατοπεδίου - Χαλκιδικής, Μεγίστης Λαύρας - Χαλκιδικής, Ζωγράφου - Χαλκιδικής, Γρανίτσας - Ευρυτανίας, Αγ. Ευστρατίου - Λέσβου, Αντικυθήρων - Πειραιώς, Ανάφης - Κυκλάδων, Σικίνου - Κυκλάδων, Φολεγάνδρου - Κυκλάδων, Κουφονησίων - Κυκλάδων,  Φούρνων - Σάμου, Ραχών - Σάμου, Ευδήλου - Σάμου, Οινουσσών - Χίου, Ψαρών - Χίου, Τήλου - Δωδεκανήσου, Λειψών - Δωδεκανήσου, Απερίου - Δωδεκανήσου, Αρκάσας - Δωδεκανήσου, Διαφανίου - Δωδεκανήσου, Κάσου - Δωδεκανήσου, Μεσοχωρίου - Δωδεκανήσου, Νισύρου - Δωδεκανήσου, Χάλκης - Δωδεκανήσου, Ερεικούσας - Κέρκυρας,  Ποταμού Κυθήρων, Γαύδου - Χανίων, Αγ. ΄Αννης - Χαλκιδικής, Αγ. Παντελεήμονος - Χαλκιδικής, Αγαθονησίου - Δωδεκανήσου, Ψερίμου – Δωδεκανήσου και Χιλανδαρίου Χαλκιδικής».
Άρθρο   2
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο χρόνος απόσπασης αστυνομικού στο εξωτερικό, ο χρόνος μετάθεσης για φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), ο χρόνος υπηρεσίας αστυνομικού στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αυτός μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός της περιοχής μετάθεσης που ευρίσκεται η έδρα των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης – μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του».
2. Μετά το εδάφιο (3) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται εδάφιο (4), ως εξής :
«(4) Για κάθε εκπαιδευτικό έτος φοίτησης στις παραγωγικές Σχολές (Σχολή Αξιωματικών – Σχολή Αστυφυλάκων), ένα (1) μόριο.  Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος».
3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής :
«Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας της παρούσας περίπτωσης, θεωρείται ότι αυτός υπηρετεί στο Σώμα ή στην Υπηρεσία αυτή μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. Δεν λαμβάνει τα μόρια των ανωτέρω εδαφίων (2) και (3) όποιος μετακινείται για οποιονδήποτε λόγο από τις Υπηρεσίες αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου».
4. Το εδάφιο (4) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής :
«(4)  Οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου διαμονής του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5)  μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ.».
5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Οι έχοντες, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α., ή γονέα με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλα αδέλφια, ή αδελφό με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλο αδελφό και οι γονείς τους έχουν το ως άνω ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους ».
6. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου η περίπτωση (δ) αναριθμείται σε (ε) και προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής :
«δ. Οι έχοντες τρία (3) τέκνα».

Άρθρο   3
Στο τέλος της μόνης παραγράφου του άρθρου 4 του ως άνω π.δ. προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής :
«στ. Των υπηρετούντων στην Ε.Κ.Α.Μ.».
Άρθρο   4
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Οι δόκιμοι των οικείων παραγωγικών Σχολών αστυνομικοί υποβάλλουν δήλωση τόπου συμφερόντων το πρώτο 20ήμερο του μηνός Φεβρουαρίου του τελευταίου έτους φοίτησης στη Σχολή, ενώ η προσμέτρηση των μορίων τα οποία αυτοί δικαιούνται υπολογίζεται από την ημερομηνία της εξόδου από τη Σχολή».
Άρθρο   5
Το άρθρο 7 του ως άνω π.δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.138/2006 (Α΄- 155), αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο  7
Τοποθετήσεις νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων
1. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση του εδαφίου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, εφόσον οι λόγοι υγείας αφορούν τους ίδιους. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του  τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν, εξαιρουμένων των περιοχών των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης.
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσονται οι θέσεις που θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες οι οποίες είναι αυτές που δεν καλύφθηκαν από τις εκκρεμείς αιτήσεις από τον πίνακα των τακτικών μεταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ακυρώσεως, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων που δημιουργήθηκαν από τους μετατιθέμενους από αυτές τις Διευθύνσεις, εξαιρουμένων των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι θέσεις μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των κενών    θέσεων που προκύπτουν από τις τακτικές μεταθέσεις. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον προ της εξόδου, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν. Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση να αναφέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους που θα τοποθετήσουν τους νέους Αστυφύλακες, που τους κατανέμονται με απόφαση του Αρχηγού ανάλογα με τη σειρά εξόδου και προτίμησής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, δικαστικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους και λιμενικούς, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί στους Δόκιμους Αστυφύλακες την απόφαση του Αρχηγού περί κατανομής των θέσεων και καλεί αυτούς να υποβάλουν αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους.
4. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμει αυτούς στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, ή ισότιμες με αυτές Υπηρεσίες, ανάλογα με τη σειρά εξόδου τους από τη Σχολή και τη σειρά προτίμησης τους. Στη συνέχεια η κατανομή αυτή επικυρώνεται με απόφαση του Αρχηγού και κοινοποιείται στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
5. Εκείνοι  που  για οποιονδήποτε λόγο εξέρχονται της Σχολής μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των ομοταξίων συναδέλφων τους καταλαμβάνουν τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και δεν καλύφθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
6. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τοποθετούν αυτούς που κατανέμονται σ΄ αυτές, σε κενές θέσεις των  υφιστάμενων Διευθύνσεών τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή, με υπηρεσιακά κριτήρια, των νεοεξερχομένων αστυφυλάκων από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα τοποθετούνται κατ΄εξαίρεση σε αυτές. Η επιλογή αυτή γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τρεις (3) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της  Σχολής Αστυφυλάκων (του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων) και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό.
7. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Περιφερειών Χώρας, στις οποίες κατανέμονται οι νέοι Αστυφύλακες, τοποθετούν υποχρεωτικά αυτούς στις προκαθορισμένες από αυτούς θέσεις, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Η σειρά εξόδου αναγράφεται επί του Φύλλου Πορείας». 

Άρθρο   6
1. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ως άνω π.δ., όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ.138/2006 (Α΄- 155), αντικαθίστανται ως εξής :
«1. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση του εδαφίου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, εφόσον οι λόγοι υγείας αφορούν τους ίδιους. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β΄ δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν, εξαιρουμένων των περιοχών των Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εξαιρείται ποσοστό 5% των εξερχομένων, που προηγείται στη σειρά εξόδου, οι οποίοι μπορεί να τοποθετούνται στις ανωτέρω Υπηρεσίες της προτίμησής τους  και σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν, προηγούμενοι των λοιπών ομοταξίων συναδέλφων τους. 
2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης, τη Σ.Α.Ε.Α., καθώς και κατά Αστυνομικό Τμήμα ή ισότιμη Υπηρεσία και Αστυνομικό Σταθμό των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών ή Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων.
Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που θα πληρωθούν, αφενός από τους κατώτερους αξιωματικούς κατά τις τακτικές μεταθέσεις και αφετέρου από νέους Υπαστυνόμους που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, μέσω της Σχολής Αξιωματικών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν εντός 5νθημέρου από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν όλες υποχρεωτικά τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, κατά σειρά προτίμησής τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, στρατιωτικούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή δικαστικούς λειτουργούς, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά προτεραιότητα με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά».
3. Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.138/2006, αντικαθίσταται ως εξής :
«5. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τοποθετούν τους Υπαστυνόμους Β΄ που κατανέμονται σ΄αυτές σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή, με υπηρεσιακά κριτήρια, των νεοεξερχομένων Υπαστυνόμων από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα τοποθετούνται κατ΄εξαίρεση σ΄ αυτές. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τρεις (3) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της Σχολής Αξιωματικών και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό.
Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή των ισότιμων Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τοποθετούν τους Υπαστυνόμους Β΄ που κατανέμονται σ΄αυτές σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο».  
Άρθρο   7
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12  του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Μετάθεση αστυνομικού, εντός και εκτός της αυτής περιοχής, εφόσον έχει υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση από τη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, την Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και την Ε.Κ.Α.Μ. δεν επιτρέπεται προ της παρελεύσεως συνεχόμενης 10ετίας από την ημερομηνία ένταξης στη δύναμή τους, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ/ντή της Υπηρεσίας του. Οι μετατιθέμενοι από την Ε.Κ.Α.Μ. δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στη μονάδα εκτός εάν υποβληθούν εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης και επιτυχούς αποφοίτησης από το προβλεπόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης».
2. Η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«8. Οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων».
3. Στο άρθρο 12 του ως άνω π.δ. προστίθεται παράγραφος  9 ως εξής :
«9. Αστυνομικοί που μετατίθενται για λόγους πειθαρχίας, δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο να μετατεθούν εκ νέου σε Υπηρεσίες της περιοχής από την οποία μετατέθηκαν πριν την παρέλευση 6ετίας σε περίπτωση επιβολής κατώτερης πειθαρχικής ποινής και 10ετίας σε περίπτωση επιβολής ανώτερης πειθαρχικής ποινής, ανεξάρτητα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17».
Άρθρο  8
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«ε. Το Β΄ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Αστυνομική Διεύθυνση ή άλλη εξομοιούμενη με αυτή Υπηρεσία κενών οργανικών θέσεων σε Αστυφύλακες που πρέπει να πληρωθούν κατά το Γ΄ δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις. Οι θέσεις θα καλύπτονται από Αστυφύλακες που ζητούσαν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων.
Σε περίπτωση που οι ως άνω θέσεις δεν καλύπτονται από τις εκκρεμείς αιτήσεις του πίνακα τακτικών μεταθέσεων, καλύπτονται με τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων». 
Άρθρο   9
1. Οι περιπτώσεις β΄, δ΄, ι΄, ια΄ και ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ως άνω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής :
«β. Όταν υποβαθμίζεται ή καταργείται Υπηρεσία ή ιδρύεται νέα. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον στη νέα Υπηρεσία μετατίθεται προσωπικό από άλλη περιοχή μετάθεσης, αυτό προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους παραπάνω πίνακες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 16 του παρόντος διατάγματος».
«δ. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, του αστυνομικού ή μέλους της ίδιας οικογένειάς του, καθώς και διορισμό ως δικαστικό συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς ή αδέλφια και δεν μπορεί άλλο μέλος της οικογενείας να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται : α) αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο, β) πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό, γ) αντίγραφο των σχετικών προς την επικαλούμενη πάθηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από τα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας και συνταγολογίου, δ) γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, ειδικού επί της παθήσεως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πάθηση, όπως εξιτήριο Νοσοκομείου ή Κλινικής, γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή άλλων ειδικών επί της παθήσεως ιατρών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λ.π., προς διευκόλυνση του ιδίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτή στη συνέχεια παραπέμπει τον πάσχοντα αστυνομικό ή το πάσχον μέλος της οικογενείας του ενώπιον της Α.Υ.Ε., διαβιβάζοντας σ΄ αυτή όλη τη σχετική αλληλογραφία.  Η αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην Α.Υ.Ε. του πάσχοντος μέλους της οικογένειας του αστυνομικού δεν απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησής του, που προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου.
Η Α.Υ.Ε. στη συνέχεια εξετάζει τους παραπεμπόμενους και γνωματεύει σχετικά.  Σε περίπτωση που η γνωμάτευσή της αφορά αστυνομικό που πάσχει από δυσίατο νόσημα προχωρεί σε κρίση της σωματικής του ικανότητας, από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
«ι.  Για μεταθέσεις από και προς τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του παρόντος Υπηρεσίες. Οι μετατιθέμενοι της περίπτωσης γ΄ τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ εκείνοι της περίπτωσης δ΄ σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία μετατέθηκαν».
«ια. Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης για τους αστυνομικούς μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, εφόσον οι Υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης, για τις οποίες οι προκηρυχθείσες κενές θέσεις δεν καλύφθηκαν ή οι Υπηρεσίες, στις οποίες ζητούν να μετατεθούν, ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους και οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. Νέα αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης δεν γίνεται δεκτή πριν τη παρέλευση τριετίας από την πραγματοποίηση της προηγούμενης. Επίσης, δεν γίνεται δεκτή η αίτηση για αμοιβαία μετάθεση των νεοεξερχομένων των Σχολών και νεοπροαχθέντων αρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας από την τοποθέτηση ή μετάθεσή τους αντίστοιχα. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 12 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή».
«ιστ. Για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Στην περίπτωση αυτή οι αστυνομικοί μετατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και στη συνέχεια αποσπώνται στο αντίστοιχο Υπουργείο. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους επιστρέφουν στην Υπηρεσία από την οποία μετατέθηκαν. Αν για υπηρεσιακούς λόγους δεν δύνανται να επιστρέψουν σ΄ αυτήν μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
2. Στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. προστίθεται περίπτωση κβ΄, ως εξής :
«κβ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι αστυνομικοί μετατίθενται για να στελεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ.».

Άρθρο  10
Στο άρθρο 18 του ως  άνω π.δ. προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής :
«6. Η διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στους υπό μετάθεση αστυνομικούς μέχρι το βαθμό του ανθυπαστυνόμου έως 30 Ιουνίου και οι αιτήσεις  ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής διαταχθεισών μεταθέσεων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. μέχρι 10 Ιουλίου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο».
Άρθρο   11
1. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«ι. Για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας βουλευτών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων, εκτός των αναφερομένων στο εδάφιο ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος. Οι αστυνομικοί στην περίπτωση αυτή αποσπώνται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων ή Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης /Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και μετά την αποδέσμευσή τους από τα συγκεκριμένα καθήκοντα επιστρέφουν στις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά, πλην των προερχομένων από την Ε.Κ.Α.Μ., οι οποίοι τοποθετούνται σε άλλες Υπηρεσίες της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Για το χρόνο που είναι αποσπασμένοι στη δύναμη των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, τα μόρια που λαμβάνουν, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 εδάφ. α΄ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, υπολογίζονται με βάση την απόσταση του τόπου όπου εδρεύει η Υπηρεσία στην οποία έχουν αποσπαστεί από τον τόπο συμφερόντων τους, εφόσον το χρονικό διάστημα απόσπασής τους υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες».
2. Στο τέλος του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Για τις αποσπάσεις που διατάσσονται σύμφωνα με την παρ. 2 εδάφια β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούνται με δαπάνες δημοσίου απαιτείται έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και επιπλέον σύμφωνη γνώμη των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, όταν αυτές διατάσσονται εντός Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας, και σύμφωνη γνώμη των Γενικών Επιθεωρητών Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας, κατά περίπτωση, όταν αυτές διατάσσονται εκτός των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων».
Άρθρο   12
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ως άνω π.δ. προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Με απόφαση του Αρχηγού δύναται οι διαταχθείσες τακτικές μεταθέσεις να αναστέλλονται εν όλω ή εν μέρει για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα από την τελευταία ημέρα πραγματοποίησης αυτών για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται η αναστολή αυτή να παρατείνεται μέχρι δύο (2) μήνες επιπλέον, στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος αναστολής θεωρείται ως χρόνος απόσπασης με δαπάνες δημοσίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λογίζεται ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν την 31/08».
Άρθρο  13
Το άρθρο 25 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο   25
Έξοδα μετακίνησης
1. Για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με αίτηση του ενδιαφερόμενου ή στον τόπο συμφερόντων του δεν δικαιολογείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις δικαιολογείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου, εφόσον αυτό αναγράφεται στη σχετική διαταγή.
3. Ο μετατιθέμενος με δαπάνες του δημοσίου δεν υποχρεούται σε αναχώρηση πριν του καταβληθεί η σχετική πίστωση».
Άρθρο  14
Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ.100/2003, όπως τροποποιούνται με το προηγούμενο άρθρο, εφαρμόζονται για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις που εκτελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο   15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.-